mbator.pl / Artykuł 17 GDPR - Wzór email
Autor: Maciej Bator

Artykuł 17 GDPR - Wzór email

Szybko wygeneruj adres email z prośbą o zapomnienie.

Możesz dodać pola z dodatkowymi identyfikującym Cię danymi. Na przykład:


Do wszystkich których to dotyczy:

Niniejszym zwracam się z prośbą o natychmiastowe usunięcie dotyczących mnie danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.

Proszę o usunięcie wszystkich dotyczących mnie danych osobowych w rozumieniu art. 4(1) GDPR.

Jestem zdania, że wymogi określone w art. 17 ust. 1 GDPR zostały spełnione. Nie mogą Państwo również powoływać się na wyjątek na podstawie art. 17 ust. 3 GDPR, zwłaszcza że nie jestem osobą publiczną.

Jeśli wyraziłem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (np. zgodnie z art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 GDPR), niniejszym wycofuję tę zgodę w odniesieniu do całego procesu.
Ponadto sprzeciwiam się przetwarzaniu dotyczących mnie danych osobowych (w tym profilowaniu), zgodnie z art. 21 GDPR. Proszę o ograniczenie przetwarzania dotyczących mnie danych do czasu sprawdzenia, czy Państwa uzasadnione podstawy są nadrzędne w stosunku do moich, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) GDPR. 18(1)(d) GDPR.

Jeśli upubliczniłeś wyżej wymienione dane, jesteś zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 2 GDPR do podjęcia wszelkich rozsądnych kroków w celu poinformowania innych administratorów, w tym operatorów wyszukiwarek, którzy przetwarzają wyżej wymienione dane osobowe, że zażądałem usunięcia wszystkich linków, kopii lub replikacji. Dotyczy to nie tylko dokładnych kopii danych, ale także tych, z których można uzyskać informacje zawarte w danych, o których mowa.

W przypadku ujawnienia danych osobowych osobom trzecim, należy przekazać moje żądanie usunięcia danych osobowych, jak również wszelkich odniesień do nich, do każdego odbiorcy, jak określono w art. 19 GDPR. Proszę również poinformować mnie o tych odbiorcach.

Jeśli sprzeciwiają się Państwo żądanemu usunięciu, muszą mi Państwo to uzasadnić.

Mój wniosek wyraźnie obejmuje wszelkie inne usługi i firmy, dla których jesteś administratorem danych w rozumieniu art. 4(7) GDPR.

Jak określono w art. 12 ust. 3 GDPR, musisz potwierdzić mi usunięcie danych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

Zamieszczam następujące informacje niezbędne do mojej identyfikacji:

Z góry dziękuję.

Z poważaniem,